Certyfikacja rusztowań w Polsce

Nie istnieją dokładnie sprecyzowane reguły Wspólnoty Europejskiej mówiące o bezpieczeństwie  rusztowań. Zatem rusztowanie wprowadzane na rynek krajowy uznaje się za bezpieczne pod warunkiem, że spełnia określone przepisami polskimi rygorystyczne wymogi dotyczące bezpieczeństwa produktów w ogóle.

Bezpieczeństwo wyrobu ocenia się zwłaszcza poprzez spełnienie przez niego dobrowolnych norm krajowych, europejskich norm państw członkowskich UE, zaleceń Komisji Europejskiej wskazujących wytyczne co do ocenienia bezpieczeństwa produktu, wiążących w danym sektorze zasad dobrej praktyki odnoszących się do bezpieczeństwa produktu oraz uzasadnionych wymagań użytkowników co do bezpieczeństwa towaru.

 

 

Należy nadmienić, iż elementy rusztowania powinny być poddane przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi oraz materiałowymi, które z kolei zostały uwzględnione w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. W naszym kraju nie istnieje konieczność certyfikacji rusztowań, jednakże producenci i dystrybutorzy mogą je dobrowolnie certyfikować. Jedyną do tej pory instytucją uprawomocnioną do prowadzenia certyfikacji rusztowań budowlanych w Polsce jest Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (w skrócie: IMBiGS) w Warszawie. Certyfikat wydawany jest na okres od trzech do pięciu lat. Badania wspomniane wyżej przeprowadzane są na podstawie dokumentu sporządzonego w tym zamiarze przez IMBiGS i noszącego nazwę Kryteria Oceny Wyrobów pod względem  bezpieczeństwa. Instytut ocenia m.in. następujące właściwości produktu:

 

  • zgodność z dokumentacją,
  • oznakowanie,
  • trwałość konstrukcji rusztowań i podestów,
  • stateczność rusztowań,
  • zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości,
  • wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu,
  • wysiłek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy,
  • komfort i swoboda pracy na rusztowaniu,
  • treść merytoryczna instrukcji stosowania, montażu i demontażu rusztowań,
  • wykonanie redakcyjne, graficzne i wydawnicze powyższej instrukcji.

 

 

Artykuł powstał we współpracy z firmą PIONART – producentem rusztowań i szalunków z Zabrza.