Wzrost przychodów i stabilna pozycja Grupy FERRO

 Grupa FERRO wypracowała w I półroczu 2015 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 141,3 mln zł, co oznacza wzrost o 8,3 % w stosunku do analogicznego okresu w 2014 r.  Skonsolidowany zysk netto Grupy FERRO wyniósł  w okresie I półrocza 2015 r. 11,9 mln zł wobec 14 mln zł uzyskanych rok wcześniej. W 2015 r. Grupa odnotowała niewielki spadek wartości EBITDA o 3% osiągając 19,1 mln zł wobec 19,7 mln zł wypracowanych rok wcześniej.

Jesteśmy zadowoleni z  przychodów, które są rezultatem konsekwentnej realizacji zadań wynikających z długofalowej strategii biznesowej, rozwoju eksportu oraz ciągłego umacniania pozycji Grupy na wszystkich rynkach naszej działalności – mówi Aneta Raczek, Prezes zarządu FERRO S.A. Wypracowanej dobrej kondycji naszych spółek sprzyjała także stabilna sytuacja makroekonomiczna na rynkach krajowym i eksportowych – dodaje Aneta Raczek.

Utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu przychodów Grupy na rynku rumuńskim jest tego dobrym przykładem. Wzrost o 48,7 % w I półroczu 2015 r. w stosunku do półrocza w 2014 r. przyniósł Grupie 17,1 mln zł  wobec 11, 5 mln zł uzyskanych rok wcześniej – potwierdza Aneta Raczek.
Warto zaznaczyć, iż zmiany na rynku walutowym, a zwłaszcza utrzymujący się wysoki kurs dolara amerykańskiego miały negatywny wpływ na wysokość marż i zysku netto – mówi Artur Depta, Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny w FERRO za finanse.  Jednakże wskaźnikiem, który uległ znaczącej poprawie są przepływy finansowe. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za I półrocze br. były dodatnie i wyniosły 12 796,3 tys. zł., natomiast w analogicznym okresie roku ubiegłego były ujemne i wyniosły 29 760,9 tys. zł – kontynuuje Artur Depta.

Potwierdzeniem mocnej pozycji Grupy FERRO w obszarze Państw Europy Środkowo-Wschodniej są aktualne dane segmentowe w przekroju geograficznym i produktowym, które kształtują się następująco: rynek polski – 44,1%, rynek czeski – 29,1%, rumuński – 12,1% i słowacki – 8,3% sprzedaży. W ujęciu produktowym największy udział w przychodach nadal mają baterie i akcesoria łazienkowe (56%) oraz zawory (35%).

FERRO S.A.
więcej informacji FERRO S.A. (PRESS BOX)