Złoty środek, czyli wybrać sumę gwarancyjną ubezpieczenia mieszkania?

Jak nie przepłacać i właściwie ubezpieczyć swoje mieszkanie lub dom? Jeśli wnikliwie wczytamy się w warunki ubezpieczeń, okazuje się, że można przepłacić nie tylko przez wybranie drogiej oferty (nie sprawdziwszy konkurencji), ale także przez niewłaściwą wycenę swojej nieruchomości.

Cena ubezpieczenia mieszkania zależy od tego, jak zostanie wyceniona wartość ubezpieczanej nieruchomości (mieszkania lub domu), jego elementów stałych oraz mienia ruchomego znajdującego się w nieruchomości. Oszacowanie jej wartości metodą „pi razy oko” może poskutkować zbyt niską lub za wysoką sumą ubezpieczenia.

Czym jest suma ubezpieczenia?

Suma ubezpieczenia to górna granica odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela. Jest maksymalną wysokością odszkodowania, które może otrzymać ubezpieczony za poniesione straty w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową – np. za mieszkanie zniszczone całkowicie przez pożar. Suma ubezpieczenia jest jednym z czynników decydujących o wysokości składki ubezpieczenia.
Złe oszacowanie tej wartości może skutkować niedoubezpieczeniem mieszkania bądź nadubezpieczeniem – w obu przypadkach ubezpieczony straci niepotrzebnie pieniądze.

Czym jest niedoubezpieczenie mieszkania?

Jeżeli suma ubezpieczenia jest niższa od rzeczywistej wartości nieruchomości, mamy do czynienia z niedoubezpieczeniem mieszkania. Jeżeli wartość rynkowa mieszkania lub domu jest wyższa, klient straci na odszkodowaniu w razie straty całkowitej, ponieważ ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w granicach zadeklarowanej sumy ubezpieczenia. W efekcie – właściciel nieruchomości może stracić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Niedoubezpieczenie może również wystąpić w sytuacji, w której z ubezpieczenia zostało już wypłacone odszkodowanie za szkodę – wtedy suma ubezpieczenia zostaje pomniejszona o wypłaconą kwotę, np. za szkody powstałe w wyniku zalania mieszkania. Jeśli ubezpieczony po tym wydarzeniu nie podwyższy sumy ubezpieczenia do wysokości sumy pierwotnej, może się okazać, że przy następnej szkodzie odszkodowanie nie będzie pokrywało kosztów jej naprawy (uszczuplona suma ubezpieczenia będzie za niska).

Czym jest nadubezpieczenie mieszkania?

Jest to sytuacja odwrotna, kiedy suma ubezpieczenia przewyższa faktyczną wartość nieruchomości. Klienci towarzystw ubezpieczeniowych myślący, że podanie zawyżonej sumy gwarancyjnej poskutkuje wyższym odszkodowaniem, niestety są w błędzie. Ubezpieczyciel – po szkodzie całkowitej lub częściowej – wypłaci odszkodowanie równe faktycznej szkodzie. Klient wcale nie zyska dodatkowych pieniędzy, a tylko straci swoje – na opłacanie za wysokiej składki!

Jak prawidłowo określić sumy ubezpieczenia?

Sumy ubezpieczenia – ponieważ w szerokim zakresie ubezpieczenia mieszkania mamy do czynienia z kilkoma odrębnymi sumami.
Należy nie tylko podać realną wartość nieruchomości (domu lub mieszkania), ale także faktyczną wartość elementów stałych i mienia ruchomego (pamiętając, że nie każde mienie ruchome jest chronione finansowo przez TU – aby to sprawdzić, zajrzyj to Ogólnych Warunków Ubezpieczenia).

Pomocny będzie spis majątku z podziałem na elementy stałe i ruchome. Najlepiej byłoby posiadać dowód zakupu (rachunek czy fakturę) za każdą rzecz umieszczoną w spisie – dowód zakupu może być podstawą do oszacowania odszkodowania za zniszczone mienie.

Jeśli opracowaliśmy już takie podliczenie, możemy określić samodzielnie sumę ubezpieczenia mieszkania oraz z podanych przez ubezpieczyciela progów kwotowych wybrać poszczególne dla elementów stałych i ruchomych.

Przy wycenie nieruchomości należy jeszcze sprawdzić, według jakich wartości będzie obliczane odszkodowanie.

Wartość odtworzeniowa, rzeczywista czy rynkowa?

W zależności od podanej wartości odszkodowanie będzie podlegało zmianom. Wartość odtworzeniowa skutkuje wypłatą odszkodowania w wysokości pozwalającej na odkupienie takiego samego przedmiotu, jaki został zniszczony, bądź jego naprawę. W przypadku całkowitego zniszczenia domu oznacza to, że za odszkodowanie ubezpieczony powinien być w stanie odbudować taki sam dom w tej samej lub podobnej okolicy.

Jeżeli wybierzemy wartość rzeczywistą, odszkodowanie zostanie pomniejszone o stopień zużycia technicznego uszkodzonej bądź zniszczonej rzeczy.

Wartość rynkową oblicza się na podstawie iloczynu przeciętnej ceny rynkowej 1m2 w konkretnej dzielnicy danego miasta (odnosząc się do nieruchomości o jak najbardziej zbliżonych parametrach) i powierzchni ubezpieczonej nieruchomości. Jeżeli nieruchomość przy zakupie była warta więcej, a obecnie ceny rynkowe są niższe, klient będzie stratny.

Wybór sumy ubezpieczenia mieszkania jest bardzo złożony i absolutnie nie należy podejmować takiej decyzji pochopnie, kierując się tylko przypuszczeniami. Aby mieć najlepsze ubezpieczenie mieszkania, trzeba poświęcić czas na poszerzenie swojej wiedzy – lub skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym bądź agentem ubezpieczeniowym.