Bardzo trudny rok – budownictwo ciężko doświadczone przez kryzys gospodarczy


Przy panujących bardzo trudnych warunkach makroekonomicznych Grupa Geberit odnotowała w roku 2009 solidne wyniki. Pomimo spadku w dochodach ze sprzedaży, w czasie poprzedniego roku podniesiono marże operacyjne. Te satysfakcjonujące rezultaty to efekt zdyscyplinowanej gospodarki kosztowej oraz niższych cen surowców, połączone z pierwszymi efektami pomyślnego wprowadzenia na rynek nowych produktów.

Otoczenie konkurencyjne stało się bardziej wymagające, Geberit potrafił jednak poszerzyć swoją pozycję lidera wśród producentów systemów instalacyjnych i sanitarnych oraz zyskać  udziały na nowych rynkach.

Umiarkowany spadek sprzedaży, z uwzględnieniem korekt walutowych
Wartość sprzedaży odnotowana przez Grupę Geberit w roku 2009 wyniosła 2.181.2 miliona CHF (w roku poprzednim 2.455,1 miliona CHF). Wyniki oznaczają spadek sprzedaży o 11,2% sprzedaży we frankach szwajcarskich (o 6,5% po korektach walutowych).
Pomimo spowolnienia sprzedaży w roku 2008 i 2009, w perspektywie średnioterminowej utrzymuje się tendencja dodatnia. Średni wskaźnik wzrostu w ostatnich dziesięciu latach sytuował się na poziomie 6,2% rocznie.

Spadek sprzedaży na większości rynków
Poniższe dane dotyczące wartości sprzedaży, z podziałem na kraje i regiony, odzwierciedlają zmiany w walutach lokalnych. Na większości rynków i w większości regionów w trakcie roku spadek sprzedaży stopniowo wyhamowywał. W Europie sprzedaż spadła łącznie o 6,0% w stosunku do roku poprzedniego. Jedynym rynkiem, na którym w roku 2009 odnotowano wzrost sprzedaży była Francja (wzrost rzędu 2,2%). W Niemczech został utrzymany poziom z poprzedniego roku. Niewielki spadek odnotowano w krajach Beneluksu (-2,7%), Szwajcarii (-3,7%) oraz Austrii (-5,0%). Spadki o wartościach dwucyfrowych zarejestrowano we Włoszech (-14,2%) oraz w Wielkiej Brytanii/Irlandii (-11,8%), krajach skandynawskich (-13,6%), w Europie Środkowej i Wschodniej (-18,5%) oraz na Półwyspie Iberyjskim (-25,7%). Trudne warunki utrzymywały się na Bliskim Wschodzie/w Afryce (-13,8%) oraz w Ameryce Północnej (-15,1%). Region Dalekiego Wschodu/Pacyfiku odnotował początek ożywienia w trzecim kwartale i zakończył rok ze spadkiem jedynie 4,7%.

Procentowy udziałw roku 2009 z podziałem na poszczególne rynki wyglądał następująco:
Niemcy (33,9%)
Szwajcaria (13,0%)
Włochy (10,4%)
Beneluks (9,4%)
Europa Środkowa i Wschodnia (6,8%)
Austria (6,4%)
Kraje skandynawskie (4,4%)
Francja (4,3%)
Wielka Brytania/Irlandia (2,1%)
Półwysep Iberyjski (1,3%)
Ameryka Północna(3,6%)
Daleki Wschód/Pacyfik (2,3%)
Bliski Wschód/Afryka (2,1%)

Wyższa rentowność operacyjna
Pomimo spadającej sprzedaży, skutków ujemnych różnic kursowych oraz zwiększonych kosztów kadrowych, Grupie Geberit po raz kolejny udało się, przy trudnych uwarunkowaniach roku 2009, podnieść rentowność operacyjną. Było to możliwe dzięki zdyscyplinowanej gospodarce kosztowej oraz niższym cenom surowców, połączonych z pierwszymi efektami pomyślnego wprowadzenia na rynek nowych produktów. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (EBIDTA) w porównaniu z poprzednim rokiem spadły nieporównanie mniej, o 5,9% do wartości 611,0 miliona CHF. Marża EBIDTA wyniosła 28,0% i ponownie wzrosła w stosunku do rekordowej wartości ubiegłego roku (26,4%). Średni wzrost EBIDTA na poziomie 7,2% był istotnie wyższy od odnośnego wzrostu sprzedaży w ostatnim dziesięcioleciu (6,2%). Zysk operacyjny (EBIT) spadł o 6,5% do wartości 526,7 miliona CHF. Wskaźnik rentowności sprzedaży osiągnął 18,2% (w poprzednim roku 19,0%). Tym samym zysk na akcję wyniósł 10,18 CHF, co oznacza spadek o 14,5% w stosunku do roku ubiegłego.

Przepływy pieniężne nadal na wysokim poziomie
Wskaźnik przepływów środków pieniężnych netto za 2009 był o 17.3% niższy od wskaźnika roku ubiegłego i osiągnął wartość 475,4 milionów CHF. Spadek spowodowany był niższym wskaźnikiem przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (EBIDTA), niższymi wynikami finansowymi oraz większym obciążeniem podatkowym. Przy tej zniżce, wartość wolnych środków pieniężnych spadła o 14,3% do kwoty 349,7 miliona CHF, pomimo istotnych cięć w inwestycjach oraz pozycjach stałych ze zmian w kapitale pracującym w ubiegłym roku, ale ich wysoki poziom został utrzymany. Wolne środki pieniężne zostały wykorzystane do wypłaty dywidendy w wysokości 210,9 miliona CHF oraz spłaty zadłużenia w wysokości 41,6 miliona CHF.

Utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji
W roku 2009 inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne sięgnęły 106,4 miliona CHF, co oznacza, że były o 46,1 milionów (30,2%) niższe od rekordowych inwestycji w roku ubiegłym. W stosunku procentowym do wartości sprzedaży wskaźnik inwestycyjny w omawianym roku wyniósł 4,9%. Pomimo trudnych uwarunkowań zewnętrznych Grupa dochowała zobowiązań w zakresie wszystkich większych zaplanowanych projektów inwestycyjnych.

Wydajna działalność badawczo – rozwojowa
„Zobowiązanie do innowacji” to istotny filar strategii Geberit. W omawianym roku nakłady Geberit w związane z przyszłymi produktami wyniosły 41,8 miliona CHF, czyli 1,9% wartości sprzedaży. W porównaniu z rokiem ubiegłym wydatki spadły o 9,1%, ale zostały utrzymane na wysokim poziomie.

Zatrudnienie
Na koniec roku 2009, Grupa Geberit zatrudniała łącznie na całym świecie 5.605 pracowników. To oznacza, że liczba zatrudnionych, w porównaniu z rokiem ubiegłym, spadła o 89 (1,6%). Przy założeniu uśrednionej liczby 5.634 pracowników, wartość sprzedaży na jednego pracownika wyniosła 387,1 TCHF, czyli 10,4 % mniej niż w roku ubiegłym.

Wypłata wyższej dywidendy
Zarząd chciałby, aby akcjonariusze włączali się w pozytywne zmiany biznesowe. Postanowił w związku z tym zwrócić się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia w roku 2010 aby, pomimo niższych wyników firmy, nie tylko utrzymało całkowitą kwotę dywidendy za rok poprzedni, ale również uchwaliło wypłatę dywidendy specjalnej w wysokości 1,00 CHF. Dywidenda ma zostać wypłacona w związku z dziesiątą rocznicą wprowadzenia firmy na giełdę. Całkowita wartość wypłaconej dywidendy może więc wynieść 6,40 CHF (wzrost o 18,5%).

Geberit AG

Geberit Sp. z o.o. www.geberit.com.pl
WIĘCEJ INFORMACJI Z FIRMY GEBERIT (PRESS BOX)

 

{jcomments on}